Coaching Chrześcijański

Przeczytaj o Coachingu Chrześcijańskim

Istotę coachingu chrześcijańskiego stanowi osoba Jezusa i Jego służba ludziom na ziemi.

Coach chrześcijański pomaga innym wyobrazić sobie, w czym życie może być lepsze. Tak samo jak każdy coach pomaga im dotrzeć tam, gdzie chcą się znaleźć.

Coaching chrześcijański ma jednak większe, szlachetniejsze i bardziej wieczne zadanie.

W swojej istocie polega na kierowaniu osób lub grup i umożliwianiu im znalezienia się  miejscu, w którym chciałby ich widzieć Bóg. Nie lekceważy On jednak ludzkich celów, marzeń, aspiracji i darów, które często pochodzą od Boga. Coachowie chrześcijańscy zachęcają innych do okrywania Bożej wizji w swoim życiu i do rezygnacji z własnych programów na życie na rzecz Bożych.

Na tym polega zadanie coachów chrześcijańskich – próbują oni pomóc ludziom
w rozeznawaniu, co Bóg czyni na świecie i w ich własnym życiu. Coach towarzyszy poszczególnym ludziom i wspiera ich w odkrywaniu powołania będącego częścią Bożego planu.

W jaki sposób chrześcijańscy coache pomagają ludziom zobaczyć, dokąd Bóg zmierza lub co błogosławi, a potem wspierają ich w „złapaniu” dobrej fali? Czynią to zadając skuteczne i wnikliwe pytania. Asystują w ten sposób swoim klientom w uwrażliwianiu się na siły kształtujące otaczający ich świat. Coaching pomaga ludziom w uświadamianiu sobie, co Bóg czyni w ich życiu. Dzięki coachingowi poszczególne osoby i organizacje mogą rozpoznawać dary i możliwości posyłane im przez Boga. Wierzący coach jest silnie zakotwiczony w podstawach chrześcijańskich wartości. Poświęca czas na poznawanie Boga i słuchanie Jego głosu. Uważnie nasłuchuje czy dane przesłanie pochodzi od Boga i bada Pismo Święte, by rozeznać, co jest prawdą. Współpracując z ludźmi, pomaga im w dokładniejszym określaniu ich powołania, w odkrywaniu ich wizji i w podejmowaniu kroków do osiąganie celów postawionych przez Boga.

Różnica coaching vc coaching chrześcijański

Coaching jest sztuką i praktyką umożliwiania indywidualnym osobom i grupom w docieraniu do miejsca, gdzie chciałyby się znaleźć.

Coaching chrześcijański jest sztuką i praktyką umożliwiającą poszczególnym osobom i grupom w docieraniu do miejsce, w którym widziałby ich Bóg..

Po pierwsze i najważniejsze, coach chrześcijański wnosi biblijny światopogląd do relacji.

Większość coachów podkreśla zdolność klientów do analizy siebie samych pod nadzorem coacha. Mają oni wsłuchiwać się w wartości, cele i wizje kryjące się własnym wnętrzu. Powinni skupić się na wewnętrznych atutach i odkryć swoje pasje i życiowe cele.

Chrześcijanin natomiast wierzy że ludzkie istoty zostały stworzone na Boży obraz. Żyje on w świadomości, że Bóg jest suwerenny, zna swoich ludzi, chętnie ich prowadzi i dodaje im sił. Człowiek wierzący, jak wszyscy inni, dąży do uświadomienia sobie własnych pasji, życiowych celów, wewnętrznych atutów i wizji przyszłości. Zdaje sobie bowiem sprawę, że są to rzeczy dane mu przez Boga, a ostateczne spełnienie odnajduje tylko wtedy, gdy żyje zgodnie z Bożymi planami.
Dla coacha chrześcijańskiego sednem jego własnej istoty jest nie ludzka pomysłowość, lecz Bóg, który prowadzi go w jego pracy.

Nasze przekonania mają wpływ na to, kim jesteśmy,

a to z kolei oddziałuje na wszystko, co czynimy.

Prowadzi nas  to do drugiego niepowtarzalnego aspektu chrześcijańskiego coachingu – do samego coacha. Jeśli jesteś chrześcijaninem próbującym naśladować Jezusa, z takiej perspektywy będziesz postrzegał każdy aspekt własnego życia. Wiara w Chrystusa będzie miała wpływ na twoje małżeństwo, rodzicielstwo, styl życia, wartości, wydawanie pieniędzy, zarządzanie czasem, pracę zawodową i poglądy, jakie wnosisz do coachingu.

Nasze przekonania mają wpływ na to, kim jesteśmy, a to z kolei oddziałuje na wszystko, co czynimy. Jeśli tak się nie dzieje, czegoś brakuje w naszej relacji z Chrystusem, coś przeszkadza naszego zaangażowaniu w wiarę i coś nie jest tak w naszym duchowym życiu. Możemy połowicznie służyć Chrystusowi, a jednocześnie uprawiać coaching. Będzie on jednak pozbawiony siły i wpływu, który wynika z pozwolenia Duchowi Świętemu na kierowanie naszymi relacjami z klientami.

Po trzecie, coach chrześcijański wie, że nikt z nas nie może zachować całkowitej neutralności. Jednym z jego zadań jest zadawanie pytań, które pomagają klientowi w określaniu i jaśniejszym spojrzeniu na jego wartości bez narzucania mu poglądów. Rzadko doradzamy mu i nigdy nie mówimy, co ma robić.


Zachęcamy go natomiast, by postawił sobie cel, określił kierunek, skrystalizował własną wizję oraz sformułował własną deklarację celu i ustalił plan działania.

Coach chrześcijański modli się regularnie za swoich klientów i bez oporu omawia kwestie duchowe.

Jednocześnie coach chrześcijański respektuje niepowtarzalność lub indywidualność własnych klientów i ich prawo do budowania życia na wartościach postrzeganych przez niego jako niechrześcijańskie.

Dlaczego Coaching Chrześcijański?

Ludzie zgłaszają się na coaching ponieważ chcą coś zmienić. Może im chodzić o coś tak prostego jak rozwiązanie konfliktu w pracy albo coś tak złożonego jak przekierunkowanie życia. Aby to osiągnąć, trzeba zmienić sposób postępowania w teraźniejszości. Zmiany te dotyczą najczęściej postaw, myślenia, percepcji i zachowania.

Tematy na coaching:

Odkrywanie celu życiowego

Zmiana zawodu lub pracy

Określanie wizji przyszłości

Nauka skutecznych relacji z ludźmi

Odnajdywanie wartości i tego co ważne w życiu

Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji

Uwolnienie się od negatywnych przekonań :” ja tego nie potrafię”, ”Nigdy mi się nie uda”

Wzmacnianie pewności siebie

Kształtowanie odwagi do podejmowania ryzyka

Rozwój przywództwa

Odkrywanie i rozwijanie pasji

Chęć awansowania w pracy

Nauczenie się jak osiągać cele

Osiąganie równowagi praca-życie osobiste

Rozwój bardziej zażyłej relacji z Bogiem

Rozwój osobisty i większa samoświadomość Kim Jestem

Coaching jest formą służebnego przywództwa, które zachęca lub mobilizuje ludzi do realizacji swoich celów i potencjału. Gdy ludzie mają słuchać nakazów angażują się w sposób minimalny.
Gdy udzielamy im coachingu i kierujemy nimi za pomocą zachęty, okazują większy entuzjazm
i skłonność do rozwoju, a często są zdolni do motywowania samych siebie.

Większość Coachów to osoby z wizją i innowacyjne. Najpierw odkrywają wizję. Potem zaczynają wprowadzać ja w życie, pracując najczęściej z innymi w zespole.

Wizja – zaczynamy zwykle od czegoś dużego i szerokiego  – być może pozornie niemożliwego. Potem zaczynamy  zastanawiać się nad niewielkimi i realistycznymi krokami, które możemy podjąć, by osiągnąć nasz cel. Tak powstaje wzorzec działania. Nazywamy to celem lub misją

Istnieje wiele przyczyn naszych niepowodzeń w osiąganiu celów. Czasami jednak głównym problemem jest zbyt zajęty styl życia. Możemy rozmawiać o wprowadzaniu zmian i posiadaniu wizji, ale jak znajdziemy czas i energię, by w nich wytrwać. Wizje zanikają a przedsięwzięcia upadają z powodu zakłóceń, przeciążonych harmonogramów, słabnącego zaangażowania i braku realistycznych planów działania. Zawodzą również dlatego, że próbujemy dokonywać zmian o własnych siłach.

Aby doświadczyć trwałej zmiany, potrzebujemy pomocy i nadzoru innych osób. Co więcej, musimy poddać nasze plany Bogu, prosząc Go by je skorygował, ufając Mu, że nimi pokieruje dzięki bogobojnym doradcom. To jest fundament coachingu chrześcijańskiego. Nie jest to tylko opcja.


Aby coaching chrześcijański odniósł sukces, jego istotą musi być sam Bóg.